Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Erding (Nemecko) 2. septembra 2019 – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(vec C-648/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Erding

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: EUflight.de GmbH

Žalovaná: Eurowings GmbH

Prejudiciálna otázka

Je podmienkou získania práva na náhradu podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 261/20041 , aby cestujúci nastúpil na let aj v prípade značného meškania, ktoré je známe už pred odletom?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).