Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Erding (Tyskland) den 2 september 2019 – EUflight.de GmbH mot Eurowings GmbH

(Mål C-648/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Erding

Parter i det nationella målet

Kärande: EUflight.de GmbH

Svarande: Eurowings GmbH

Tolkningsfråga

Är det en förutsättning för att ha rätt till kompensation enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 261/20041 att flygpassageraren går ombord på flygplanet även när det redan före avgången är känt att flygningen kommer att bli kraftigt försenad?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).