Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Central Administrativo Norte (Португалия), постъпило на 30 август 2019 г. — RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA/Município de Peso da Régua

(Дело C-643/19)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Central Administrativo Norte

Страни в главното производство

Жалбоподател: RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Ответник: Município de Peso da Régua

Други страни: DATAREDE — Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar — Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Преюдициален въпрос

Допуска ли правото на Европейския съюз (по-специално член 56, параграф 1 и член 60, параграф 4 от Директива 2014/24/[ЕС]1 и принципът на свободна конкуренция) включването в указанията за оферентите в преддоговорна процедура за възлагане на обществена поръчка — с предмет концесия за използване на поземлени имоти за монтаж и експлоатация [на паркометри], както и контрол за изпълнение на разпоредбите от общинската наредба за зоните за платено паркиране с ограничена продължителност, действаща в същата община — на изискване оферентите да представят софтуерната програма и оборудването (паркометър), които ще бъдат доставени, с цел да демонстрират както изпълнението на условията от спецификацията за обществената поръчка, така и характеристиките на офертите, и на критерий за възлагане, свързан с фактора „техническа и функционална пригодност на разрешението“, който трябва да се прецени според това демонстриране (вж. т. 16 и 17 от указанията за оферентите)?

____________

1 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).