Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Central Administrativo Norte on esittänyt 30.8.2019 – Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão SA v. Município de Peso da Régua ja Data Rede – Sistemas de Dados e Comunicações, SA

(asia C-643/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Central Administrativo Norte

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão SA

Vastapuolet: Município de Peso da Régua ja Data Rede – Sistemas de Dados e Comunicações, SA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin oikeuden (erityisesti direktiivin 2014/24/[EU]1 56 artiklan 1 kohdan ja 60 artiklan 4 kohdan sekä vapaan kilpailun periaatteen) mukaista, että sopimuksen tekemistä edeltävään julkiseen tarjouskilpailumenettelyyn, jonka kohteena on maa-alueiden käyttöoikeussopimus lyhytaikaiseen maksulliseen pysäköintiin varattujen alueiden järjestämiseksi ja hyödyntämiseksi sekä kunnan voimassa olevan järjestyssäännön määräysten noudattamisen valvomiseksi, liittyvissä tarjouskilpailua koskevissa säännöissä määrätään, että tarjoajien on esiteltävä toimitettava ohjelmisto ja laitteistot (pysäköintimittarit) osoittaakseen näin tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvien ehtojen ja edellytysten täyttymisen sekä tarjousten ominaisuudet, ja asetetaan hankintaperuste, joka liittyy tekijään ”Ratkaisun tekninen ja toiminnallinen soveltuvuus” ja jota arvioidaan kyseisen esittelyn perusteella (ks. tarjouskilpailua koskevien sääntöjen16 ja 17 kohta)?

____________

1 Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).