Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. kolovoza 2019. uputio Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) – RESOPRE – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA protiv Município de Peso da Régua

(predmet C-643/19)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Central Administrativo Norte

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: RESOPRE – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Prostustranka: Município de Peso da Régua

Druge stranke u postupku: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Prethodno pitanje

Dopušta li pravo Europske unije (osobito članak 56. stavak 1. i članak 60. stavak 4. Direktive 2014/24/EU1 i načelo slobodnog tržišnog natjecanja) to da se u uputama za ponuditelje – koje se odnose na postupak javne nabave prije sklapanja ugovora o koncesiji za upravljanje zemljišnim česticama radi postavljanja [uređaja za naplatu parkiranja], upravljanja [tim uređajima] i nadzora poštovanja pravila predviđenih važećom općinskom odlukom o naplatnim parkirališnim zonama ograničenog trajanja – od ponuditelja zahtijeva da dostave računalni program i opremu (uređaj za naplatu parkiranja) kako bi dokazali da ispunjavaju modalitete i uvjete iz specifikacija javne nabave kao i to da ponuda ima određene karakteristike te se predviđa kriterij za dodjelu ugovora koji se odnosi na čimbenik „tehnička i funkcionalna prikladnost rješenja”, koji treba ocijeniti s obzirom na to dokazivanje (vidjeti točke 16. i 17. uputa za ponuditelje)?

____________

1 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravak SL 2016., L 311, str. 26.)