Language of document :

A Tribunal Central Adminidstrativo Norte (Portugália) által 2019. augusztus 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RESPORE – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA kontra Município de Peso da Régua

(C-643/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Central Adminidstrativo Norte

Az alapeljárás felei

Felperesek: RESPORE – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Alperes: Município de Peso da Régua

Az eljárásban részt vesz: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Lehetővé teszi-e az európai uniós jog (különösen a 2014/24/[EU] irányelv1 56. cikkének (1) bekezdése és 60. cikkének (4) bekezdése, valamint a szabad verseny elve), hogy az ajánlattevőknek szóló iránymutatások – amelyek egy, szerződéskötést megelőző olyan közbeszerzési eljárásra vonatkoznak, amely földterületeknek a korlátozott időtartamban fizetős parkolózónák létesítése, működtetése, valamint azoknak a hatályos önkormányzati rendeletben foglalt szabályokkal való összhangja ellenőrzése céljából történő használatára vonatkozó koncesszió odaítélésére irányul – előírják, hogy az ajánlattevők kötelesek bemutatni a rendelkezésre bocsátandó szoftvert és a berendezést (parkolóórát) abból a célból, hogy igazolják az ajánlattételi dokumentációban és a különleges műszaki előírásokban foglalt feltételek és követelmények teljesítését, valamint az ajánlatok jellemzőit egyaránt, továbbá az odaítélés feltételeként előírnak egy, a „megoldás műszaki és funkcionális alkalmasságára” vonatkozó tényezővel összefüggő kritériumot, amelyet a szóban forgó bemutató alapján kell megítélni (lásd az ajánlattevőknek szóló Iránymutatások 16. és 17. pontját)?

____________

1 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.)