Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 30. augustā iesniedza Tribunal Central Administrativo Norte (Portugāle) – RESOPRE – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA/Município de Peso da Régua

(Lieta C-643/19)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Central Administrativo Norte

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: RESOPRE – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Atbildētāja: Município de Peso da Régua

Pārējās lietas dalībnieces: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības tiesības (it īpaši Direktīvas 2014/24/ES 1 56. panta 1. punkts un 60. panta 4. punkts, kā arī brīvas konkurences princips) ļauj norādījumos pretendentiem attiecībā uz tāda publiskā iepirkuma pirmslīguma stadiju, kurš attiecas uz zemesgabalu izmantošanas koncesiju nolūkā uzstādīt un lietot [stāvlaika skaitītājus] un kontrolēt pašvaldībā spēkā esošo pašvaldības noteikumu, kuri attiecas uz maksas autostāvvietām ar lietošanas laika ierobežojumu, pildīšanu, noteikt, ka pretendentiem ir jāprezentē piegādājamā programmatūra un aprīkojums (stāvlaika skaitītājs), lai pierādītu, ka ir izpildītas vispārīgajos noteikumos un īpašajās tehniskajās specifikācijās paredzētās prasības un nosacījumi, kā arī lai demonstrētu piedāvājumu īpašības, un paredzēt ar faktoru “risinājuma tehniskā un funkcionālā piemērotība” saistīto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju, kas vērtējams, pamatojoties uz šo demonstrēšanu (skat. Norādījumu pretendentiem 16. un 17. punktu)?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV 2014, L 94, 65. lpp.)