Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) op 30 augustus 2019 – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA / Município de Peso da Régua

(Zaak C-643/19)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Central Administrativo Norte

Partijen in het hoofdgeding

Appellante: RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Geïntimeerde: Município de Peso da Régua

Andere partijen: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Prejudiciële vraag

Is het verenigbaar met het Unierecht (in het bijzonder artikel 56, lid 1, en artikel 60, lid 4, van richtlijn 2014/24/EU1 , alsook het beginsel van vrije mededinging) dat volgens de instructies met betrekking tot een precontractuele procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht, namelijk de concessie van de exploitatie van stukken grond voor de installatie en de exploitatie [van parkeermeters] en het toezicht op de naleving van de gemeentelijke regeling inzake betaalde parkeerplaatsen met beperkte parkeerduurtijd die van kracht is in de gemeente, de inschrijvers de te leveren software en apparatuur (parkeermeters) moeten demonstreren om aan te tonen dat is voldaan aan zowel de voorwaarden van het bestek als de eigenschappen van de inschrijvingen, en dat die instructies voorzien in een gunningscriterium in verband met de factor „technische en functionele geschiktheid van de oplossing”, hetgeen op basis van een dergelijke demonstratie moet worden beoordeeld (zie de punten 16 en 17 van de instructies voor de inschrijvers)?

____________

1 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (PB 2014, L 94, blz. 65).