Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalia) w dniu 30 sierpnia 2019 r. – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA / Município de Peso da Régua

(Sprawa C-643/19)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Central Administrativo Norte

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca/ wnosząca odwołanie: RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Druga strona postępowania: Município de Peso da Régua

Pytania prejudycjalne

Czy prawo Unii Europejskiej (w szczególności art. 56 ust. 1 oraz art. 60 ust. 4 dyrektywy 2014/24/[UE]1 , jak również zasada wolnej konkurencji) dopuszcza, by instrukcje dla oferentów dotyczące przedumownego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji na użytkowanie działek gruntu w celu zainstalowania i eksploatacji parkometrów oraz kontroli przestrzegania obowiązujących w gminie przepisów uchwały o strefach płatnego parkowania czasowego, stanowiły, iż oferenci zobowiązani są zaprezentować oprogramowanie i urządzenie (parkometr), które mają być dostarczone, w celu wykazania zgodności zarówno z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, jak i cechami opisanymi w ofertach, oraz przewidywały kryterium udzielenia zamówienia dotyczące „odpowiedniego pod względem technicznym i funkcjonalnym charakteru rozwiązania”, który zostanie oceniony na podstawie przeprowadzonej prezentacji (zobacz pkt 16 i 17 instrukcji dla oferentów)?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 2004, L 94, s. 65).