Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalsko) 30. augusta 2019 – RESOPRE – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA/Município de Peso da Régua

(vec C-643/19)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Central Administrativo Norte

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Odporca v odvolacom konaní: Município de Peso da Régua

Ďalší účastníci konania: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Prejudiciálna otázka

Dovoľuje právo Európskej únie (najmä článok 56 ods. 1 a článok 60 ods. 4 smernice 2014/24/[EÚ]1 , ako aj zásada voľnej hospodárskej súťaže), aby pokyny pre uchádzačov týkajúce sa postupu pred uzavretím zmluvy vo verejnej súťaži, ktorej predmetom je koncesia na využívanie pozemkov na montáž, prevádzkovanie a kontrolu dodržiavania predpisov stanovených v obecnej vyhláške o parkovacích zónach s časovo obmedzeným spoplatnením, ktorá je platná v obci, stanovovali, že uchádzači musia predviesť počítačový program a zariadenie (parkovací automat), ktoré sa má dodať, s cieľom preukázať tak dodržanie ustanovení a podmienok, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch a osobitných technických požiadavkách, ako aj vlastnosti ponúk, a aby určovali zadávacie kritérium súvisiace s faktorom „technická a funkčná spôsobilosť riešenia“, ktoré sa má posúdiť na základe tohto preukázania (pozri body 16 a 17 pokynov pre uchádzačov)?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).