Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) den 30 augusti 2019 – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA mot Município de Peso da Régua

(Mål C-643/19)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Central Administrativo Norte

Parter i det nationella målet

Klagande: RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Motpart: Município de Peso da Régua

Övriga parter i förfarandet: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Tolkningsfråga

Är det förenligt med unionsrätten (särskilt artiklarna 56.1 och 60.4 i direktiv 2014/24/[EU]1 samt konkurrensprincipen) att upphandlingsdokumenten, i ett förfarande för offentlig upphandling för tilldelning av nyttjanderätt till mark för installation och drift [av parkeringsmätare] samt kontroll av efterlevnaden av gällande bestämmelser i de kommunala föreskrifterna om zoner för avgiftsbelagd, tidsbegränsad parkering i kommunen, föreskriver att anbudsgivarna ska demonstrera den programvara och utrustning (parkeringsmätare) som de planerar att tillhandahålla, för att visa att de uppfyller villkoren i kravspecifikationen och har de egenskaper som beskrivs i anbudet, och att de föreskriver att ”lösningens tekniska och funktionella lämplighet” är ett tilldelningskriterium, vilket ska bedömas på grundval av den programvaran och utrustningen (se punkterna 16 och 17 i upphandlingsdokumenten)?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).