Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 18 september 2019 – SIA ”Soho Group” mot Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Mål C-686/19)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i det nationella målet

Sökande: SIA ”Soho Group”

Motpart: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Tolkningsfrågor

Är begreppet ”konsumentens sammanlagda kreditkostnad1 ”, som definieras i artikel 3 g i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG, ett självständigt unionsrättsligt begrepp?

I en situation som den i målet aktuella, ska kostnaderna för förlängning av krediten anses omfattas av begreppet ”konsumentens sammanlagda kreditkostnad”, som definieras i artikel 3 g i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG, om bestämmelserna om förlängning av krediten ingår bland de avtalsbestämmelser och avtalsvillkor som har överenskommits mellan låntagaren och långivaren i kreditavtalet?

____________

1 EUT 2008, L 133, s. 66.