Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 14. srpna 2019 – Granarolo SpA v. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a další.

(Věc C-617/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Granarolo SpA

Žalovaní: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Předběžné otázky

Musí být čl. 3 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES1 , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 20092 , vykládán v tom smyslu, že pod pojem „zařízení“ je třeba zahrnout také situaci, jako je projednávaná situace, ve které byl kogenerátor, který žalobkyně postavila v rámci své průmyslové zóny za účelem zajištění energie pro svůj výrobní závod, prostřednictvím převodu části podniku následně převeden na jinou společnost specializovanou na odvětví energetiky, a to smlouvou, která na jedné straně stanoví převod kombinovaného zařízení na výrobu elektřinu a tepla, certifikátů, dokumentů, prohlášení o shodě, licencí, koncesí, povolení a oprávnění požadovaných pro provoz tohoto zařízení a pro výkon činnosti na postupníka, zřízení v jeho prospěch práva stavby na území závodu, jež je vhodné a funkční pro řízení a údržbu zařízení, a služebností ve prospěch zařízení využívaného jako kogenerátor, spolu s okolní výhradní oblastí, a na druhé straně ukládá postupníkovi dodávat po dobu 12 let postupiteli energii vyrobenou tímto zařízením za ceny uvedené ve smlouvě?

Může být pod pojem „po technické stránce souvisejí“ uvedený v čl. 3 písm. e) zahrnuto takové spojení mezi kogenerátorem a výrobním závodem, kdy výrobní závod, který patří jinému subjektu, ačkoli má privilegovaný vztah s kogenerátorem za účelem dodávky energie (propojení prostřednictvím distribuční soustavy, zvláštní smlouva o dodávkách s energetickou společností, na kterou bylo zařízení převedeno, závazek této společnosti dodávat do výrobního závodu minimální množství energie za částku rovnající se rozdílu mezi tržními náklady na dodávku energie a cenami stanovenými ve smlouvě, sleva z prodejních cen energie po deseti letech a šesti měsících trvání smlouvy, udělení práva postupitelské společnosti na zpětný odkup kogenerátoru v jakémkoli okamžiku, nezbytnost povolení od postupitele k výkonu prací na kogeneračním zařízení), může pokračovat ve své činnosti také v případě přerušení dodávky energie nebo v případě poruchy nebo ukončení činnosti ze strany kogenerátoru?

V případě skutečného převodu zařízení na výrobu energie ze strany konstruktéra, vlastníka průmyslového závodu umístěného na stejném místě, na jinou společnost specializující se na odvětví energetiky, a to z důvodů efektivity, představují možnost vyčlenění souvisejících emisí z povolení ETS vlastníka průmyslového závodu v důsledku převodu a možný účinek „vyloučení“ emisí ze systému ETS způsobený tím, že zařízení na výrobu energie, považované za samostatné, nepřesáhlo práh pro kvalifikaci „malých producentů emisí“, porušení pravidla agregace zdrojů stanoveného v příloze I směrnice 2003/87/ES, anebo naopak prostý a přípustný důsledek organizačních rozhodnutí provozovatelů, který není systémem ETS zakázán?

____________

1     Úř. věst. 2003, L 275, s. 32.

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009 , kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 140, s. 63).