Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 14 Αυγούστου 2019 – Granarolo SpA κατά Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare κ.λπ.

(Υπόθεση C-617/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Granarolo SpA

Καθού: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει το άρθρο 3, στοιχείο ε΄, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 1 , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 2 , να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι περιλαμβάνει στην έννοια της «εγκατάστασης» και περίπτωση όπως η επίμαχη, κατά την οποία σύστημα συμπαραγωγής που κατασκευάστηκε από την προσφεύγουσα εντός της βιομηχανικής της εγκατάστασης για την εξασφάλιση ενέργειας στη μονάδα παραγωγής της, μεταβιβάστηκε εν συνεχεία, μέσω μεταβιβάσεως κλάδου επιχειρήσεως, σε άλλη εταιρία με εξειδίκευση στον ενεργειακό τομέα, δυνάμει συμβάσεως η οποία προβλέπει, αφενός, τη μεταβίβαση στην εταιρία στην οποία μεταβιβάζεται η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, των πιστοποιήσεων, των εγγράφων, των δηλώσεων συμμόρφωσης, των εγκριτικών πράξεων, των παραχωρήσεων, των αδειών εκμετάλλευσης και των αδειών τεχνικής φύσεως που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας και τη διεξαγωγή της δραστηριότητας, τη σύσταση υπέρ της μονάδας δικαιώματος επιφανείας επαρκούς και λειτουργικής επί του χώρου της μονάδας παραγωγής για τη διαχείριση και συντήρηση της μονάδας και σύσταση δουλείας υπέρ της μονάδας που χρησιμοποιείται ως σύστημα συμπαραγωγής, με αποκλειστική χρήση του περιβάλλοντος χώρου και, αφετέρου, την εκ μέρους της εταιρίας προς ην η μεταβίβαση προμήθεια στη μεταβιβάζουσα επί δώδεκα έτη της παραγόμενης από τη μονάδα ενέργειας, στις τιμές που αναγράφονται στη σύμβαση;

Καταλαμβάνει, ειδικότερα, η κατά το ως άνω άρθρο 3, στοιχείο ε΄, έννοια της «τεχνικής συνδέσεως» και σύνδεση μεταξύ συστήματος συμπαραγωγής και μονάδας παραγωγής, τέτοια ώστε η τελευταία, που ανήκει σε άλλο φορέα, μολονότι βρίσκεται σε προνομιακή θέση σε σχέση με το σύστημα συμπαραγωγής για σκοπούς προμήθειας ενέργειας (σύνδεση μέσω δικτύου διανομής ενέργειας, ειδική σύμβαση προμήθειας με την εταιρία ενέργειας στην οποία μεταβιβάστηκε η μονάδα, δέσμευση της τελευταίας για προμήθεια ελάχιστης ποσότητας ενέργειας στη μονάδα παραγωγής, εκτός από την επιστροφή ποσού ίσου με τη διαφορά μεταξύ του κόστους παροχής ενέργειας στην αγορά και των τιμών που προβλέπονται στη σύμβαση, έκπτωση επί των τιμών πώλησης της ενέργειας η οποία θα αρχίσει μετά από δέκα έτη και έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμβάσεως, παροχή δικαιώματος επιλογής στη μεταβιβάζουσα εταιρία για εκ νέου αγορά του συστήματος συμπαραγωγής ανά πάσα στιγμή, ανάγκη παροχής συγκαταθέσεως εκ μέρους της μεταβιβάζουσας εταιρίας για εκτέλεση εργασιών επί του συστήματος συμπαραγωγής), μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τη δραστηριότητά της ακόμη και σε περίπτωση διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή διακοπής της λειτουργίας του συστήματος συμπαραγωγής;

Συνιστά, τέλος, παράβαση του κανόνα περί σωρεύσεως των πηγών που προβλέπεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ή, αντίθετα, απλή και νόμιμη συνέπεια των οργανωτικών επιλογών των φορέων, η οποία δεν απαγορεύεται από το ΣΕΔΕ, σε περίπτωση πραγματικής μεταβιβάσεως εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας από τον φορέα που την κατασκεύασε, ιδιοκτήτη βιομηχανικής μονάδας εντός του ιδίου χώρου, σε άλλη εταιρία με εξειδίκευση στον ενεργειακό τομέα, για λόγους υψηλότερης αποδοτικότητας, η δυνατότητα απαλοιφής των σχετικών εκπομπών από την άδεια ΣΕΔΕ του ιδιοκτήτη της βιομηχανικής μονάδας, μετά τη μεταβίβαση [,] και το ενδεχόμενο μη ένταξης των εκπομπών στο ΣΕΔΕ που προκαλείται από την αδυναμία της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας, μεμονωμένα, να επιτύχει το κατώτατο όριο, ώστε να χαρακτηριστεί «εγκατάσταση χαμηλών εκπομπών»;

____________

1 ΕΕ 2003, L 275, σ. 32.

2 Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ 2009, L 140, σ. 63).