Language of document :

A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2019. augusztus 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Granarolo SpA kontra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare és társai

(C-617/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: Granarolo SpA

Alperesek: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1 módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 3. cikkének e) pontját, hogy a „létesítmény” fogalma magában foglalja a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan tényállást is, amelyben a felperes az általa a gyártóüzeme energiaellátásának biztosítása céljából a saját gyártelepén megépített kapcsolt energiatermelő létesítményt később egy, az energiaiparra szakosodott másik társaságnak – a tevékenységi ág átadása révén – adta át olyan szerződéssel, amely egyrészről rendelkezik a magának a létesítménynek az üzemeltetéséhez és a tevékenység végzéséhez szükséges tanúsítványoknak, dokumentumoknak, megfelelőségi nyilatkozatoknak, felhasználási engedélyeknek, koncesszióknak, engedélyeknek és hozzájárulásoknak a kapcsolt villamosenergia- és hőtermelő létesítmény átvevője részére történő átruházásáról, a létesítmény irányítása és karbantartása céljából az átvevő javára ráépítési jognak az üzem megfelelő területén történő alapításáról és a környező terület kizárólagos használata céljából szolgalmi jogoknak a kapcsolt energiatermelő létesítmény javára történő alapításáról, másrészről pedig arról, hogy az átvevő a szerződésben meghatározott árakon köteles az átadót 12 éven keresztül ellátni a létesítmény által előállított energiával?

Közelebbről, a „műszakilag kapcsolódik” 3. cikk e) pontjában szereplő fogalma magában foglalja-e a valamely kapcsolt energiatermelő létesítmény és gyártóüzem közötti olyan kapcsolatot, amelyben a másik jogalanyhoz tartozó gyártóüzem – annak ellenére, hogy az energiaellátás szempontjából a kapcsolt energiatermelő létesítménnyel kiváltságos viszonyban áll (csatlakozás energiaelosztó hálózaton keresztül, ellátási szerződés a létesítményt átvevő energetikai társasággal, az átvevő energetikai társaság arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy minimális energiamennyiséget szolgáltat a gyártóüzem részére a piaci energiaellátási költségek és a szerződésben rögzített árak különbözetének megfelelő összeg visszatérítése mellett, kedvezmények biztosítása az energiaértékesítési árakra vonatkozóan a szerződés kezdetét követő tíz év és hat hónap elteltétől kezdődően, a kapcsolt energiatermelő létesítmény bármikori visszavásárlására vonatkozó jog biztosítása az átadó társaság javára, munkálatok kapcsolt energiatermelő létesítményen történő végzésének az átadó engedélyéhez kötése) – az energiaellátás félbeszakadása vagy üzemzavar, illetve a kapcsolt energiatermelő létesítmény tevékenységének megszűnése esetén is képes folytatni a tevékenységét?

Végezetül, az azonos telephelyen gyárteleppel rendelkező, kivitelező jogalany által hatékonyságnövelés céljából valamely energiatermelő létesítménynek az energetikai területre szakosodott valamely társaság részére történő tényleges átadása esetén sérti-e a források aggregálásának a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében meghatározott szabályát a gyártelep tulajdonosa kibocsátásainak az átadást követően a kibocsátáskereskedelmi engedélyből való kihagyásának lehetősége[,] és az, hogy a „kis kibocsátóknak” minősítést szolgáló határérték – az önmagában vett – energiatermelő létesítmény általi túllépésének elmaradása miatt a kibocsátások „kikerülnek” a kibocsátáskereskedelmi rendszerből[,] vagy épp ellenkezőleg, ez pusztán az üzemeltetők kibocsátáskereskedelmi rendszer által nem tiltott szervezeti megoldásainak jogszerű következménye?

____________

1     A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 140., 63. o.).

2     HL 2003. L 275, 32. o.; magyar nyelvű különkiadás: 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.