Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 14. avgusta 2019 – Granarolo SpA/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in drugi

(Zadeva C-617/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Granarolo SpA

Tožene stranke: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3(e) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES1 , kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 20092 , razlagati tako, da pojem „naprava“ obsega tudi primer, kakršen je obravnavani, v katerem je tožeča stranka kogenerator, ki ga je zgradila na svojem industrijskem območju za zagotavljanje energije svojemu proizvodnemu obratu, pozneje s prenosom veje dejavnosti prodala drugi družbi, specializirani v energetskem sektorju, s pogodbo, ki po eni strani določa, da se na pridobiteljico prenesejo naprave za kogeneracijo električne in toplotne energije, potrdila, dokumenti, izjave o skladnosti, licence, koncesije, odobritve in dovoljenja, ki se zahtevajo za obratovanje naprave in opravljanje dejavnosti, da se v njeno korist ustanovi stavbna pravica na območju obrata, primerna za upravljanje in vzdrževanje obrata, ter služnostne pravice v korist proizvodnje z uporabo kogeneratorja, z okoliškim izključnim območjem, in po drugi strani, da bo pridobiteljica odstopnici 12 mesecev dobavljala energijo, proizvedeno v napravi, po cenah, določenih v pogodbi?

Zlasti pa, ali lahko pojem „tehnično povezan“ iz istega člena 3(e) obsega tako povezavo med kogeneratorjem in proizvodnim obratom, da proizvodni obrat, ki pripada drugemu subjektu, čeprav ima privilegirano razmerje s kogeneratorjem za namen dobave energije (povezava prek energetskega distribucijskega omrežja, posebna pogodba o dobavi z energetsko družbo, ki je pridobiteljica naprave, zaveza te družbe, da bo dobavljala minimalno količino energije proizvodnemu obratu ob upoštevanju plačila v znesku, ki je enak razliki med stroški oskrbe z energijo na trgu in cenami, določenimi v pogodbi, popust na prodajne cene energije od desetega leta in šestih mesecev po sklenitvi pogodbe, odobritev pravice do možnosti, da družba odstopnica v vsakem trenutku lahko znova odkupi kogenerator, za opravljanje del na kogeneratorju se zahteva dovoljenje odstopnice), še naprej opravlja svojo dejavnost tudi v primeru prekinitve dobave energije ali v primeru okvare ali prenehanja delovanja kogeneratorja?

In nazadnje, ali v primeru dejanske prodaje naprave za proizvajanje električne energije s strani subjekta, ki jo je zgradil in je na istem območju lastnik industrijskega obrata, drugi družbi, specializirani na področju energije, zaradi večje učinkovitosti, možnost razdelitve zadevnih emisij iz dovoljenja ETS imetnika industrijskega objekta po prodaji[,] in morebitni učinek „izključitve“ emisij iz sistema ETS, ki nastane zato, ker naprava za proizvajanje energije posamezno ne presega praga za kvalifikacijo „malih onesnaževalcev“[,] pomenita kršitev pravila o seštevanju virov iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES ali, nasprotno, preprosto in dovoljeno posledico organizacijskih odločitev operaterjev, ki ni prepovedana v sistemu ETS?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 631.

2 Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL 2009, L 140, str. 63).