Language of document :

Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Австрия), постъпило на 23 август 2019 г. — Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG и Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

(Дело C-629/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

Ответник: Landeshauptmann von Steiermark

Преюдициални въпроси

Трябва ли утайките да се считат за отпадък, имайки предвид изключването съгласно член 2, параграф 2, буква а) от Директива 2008/98 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви1 във връзка с Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води и/или Директивата за утайките, в редакцията ѝ съгласно Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година2 ?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Допуска ли член 6, параграф 1 от Директива 2008/98 дадено вещество да се разглежда като страничен продукт по смисъла на понятието за отпадък съгласно правото на Съюза, когато по производствено-технически причини към това вещество се добавят малък процент други вещества, които иначе биха били разглеждани като отпадъци, ако това не оказва влияние върху състава на цялото вещество и има значителни благоприятни последици за околната среда?

____________

1 OB L 312, 2008 г., стр. 3.

2 OB L 311, 2008 г., стр. 1.