Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 23. srpna 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG a Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

(Věc C-629/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci původního řízení

Žalobci: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG a Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

Žalovaný: Landeshauptmann von Steiermark

Předběžné otázky

Je nutno považovat kal z čistírny odpadních vod ve světle výjimky stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES1 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic ve spojení se směrnicí Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod nebo se směrnicí o kalech z čistíren odpadních vod ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/20082 ze dne 22. října 2008 za odpad?

Pro případ kladné odpovědi na první otázku:

Umožňuje čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic kvalifikovat určitou látku jako vedlejší produkt ve smyslu definice odpadu podle unijního práva, pokud jsou z výrobně technických důvodů k této látce v minimální míře přimíchávány jiné látky, které by jinak musely být považovány za odpad, jestliže toto přimíchávání nemá vliv na celkové složení látky a je příznivé pro životní prostředí?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 312, s. 3.

2 Úř. věst. 2008, L 311, s. 1.