Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Steiermark (Østrig) den 23. august 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG og Wasserverband »Region Gratkorn-Gratwein« mod Landeshauptmann von Steiermark

(Sag C-629/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG og Wasserverband »Region Gratkorn-Gratwein«

Sagsøgt: Landeshauptmann von Steiermark

Præjudicielle spørgsmål

Skal slam fra rensningsanlæg i lyset af undtagelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF 1 af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, sammenholdt med Rådets direktiv af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, og/eller direktivet om slam fra rensningsanlæg i den affattelse, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 2 af 22. oktober 2008, anses for at være affald?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende:

Tillader artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, at et stof kvalificeres som biprodukt i det EU-retlige affaldsbegrebs forstand, når der til dette stof for en lille procentdels vedkommende af procestekniske grunde tilsættes andre stoffer, som ellers skulle anses for at være affald, hvis dette ikke har indflydelse på det samlede stofs sammensætning og medfører en væsentlig miljøfordel?

____________

1     EUT 2008, L 312, s. 3.

2     EUT 2008, L 311, s. 1.