Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) 23. augustil 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG ja Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

(kohtuasi C-629/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG ja Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

Vastustaja: Landeshauptmann von Steiermark

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, koosmõjus nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiviga 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise ja/või reoveesetete direktiivi kohta1 , mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1137/20082 , artikli 2 lõike 2 punktis a sätestatud erandit arvestades, tuleb reoveesetteid käsitada jäätmetena?

2.    Kas juhul, kui juba esimesele küsimusele ei vastata eitavalt,

võimaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, artikli 6 lõige 1 aine klassifitseerimist kõrvalsaaduseks liidu jäätmete mõiste tähenduses, kui sellele ainele lisatakse protsessitehnika tõttu väike protsent teisi aineid, mida tuleks muidu käsitada jäätmetena, kui see ei mõjuta kogu aine koostist ja sellest tuleneb oluline kasu keskkonnale?

____________

1 ELT 2008, L 312, lk 3.

2 ELT 2008, L 311, lk 1.