Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Steiermark (Itävalta) on esittänyt 23.8.2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG ja Wasserverband ”Region Gratkorn-Gratwein”

(asia C-629/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG ja Wasserverband ”Region Gratkorn-Gratwein”

Vastapuolena oleva viranomainen: Landeshauptmann von Steiermark

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko puhdistamolietettä, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY1 2 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen valossa ja luettuna yhdessä yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY ja/tai puhdistamolietedirektiivin, sellaisena kuin se on muutettuna 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1137/2008,2 kanssa, pidettävä jätteenä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Voidaanko tietty aine jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaan luokitella sivutuotteeksi unionin oikeudessa vahvistetun jätteen määritelmän kannalta silloin, kun tähän aineeseen lisätään prosessiteknisistä syistä pieni prosenttiosuus muita aineita, joita muutoin olisi pidettävä jätteenä, mikäli se ei vaikuta aineen kokonaiskoostumukseen ja tuo merkittävää etua ympäristölle?

____________

1 EUVL 2008, L 312, s. 3.

2 EUVL 2008, L 311, s. 1.