Language of document :

2019 m. rugpjūčio 23 d. Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG ir Wasserverband “Region Gratkorn-Gratwein”

(Byla C-629/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband “Region Gratkorn-Gratwein”

Atsakovas: Landeshauptmann von Steiermark

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar, atsižvelgiant į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB1 dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatytą išimtį, siejamą su 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo ir (arba) Direktyva 86/278/EEB, iš dalies pakeista 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/20082 , dumblas laikytinas atliekomis?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų nebūtų atsakyta neigiamai:

    Ar pagal 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas 6 straipsnio 1 dalį leidžiama laikyti medžiagą šalutiniu produktu, kaip tai suprantama pagal Sąjungos teisėje vartojamą atliekų sąvoką, kai šioje medžiagoje dėl technologinių procesų yra nedidelis procentas kitų medžiagų priemaišų, kurios turėtų būti laikomos atliekomis, tuo atveju, kai tai neturi įtakos bendrai medžiagos sudėčiai ir yra labai naudinga aplinkai?

____________

1 OL L 312, 2008, p. 3.

2 OL L 311, 2008, p. 1.