Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. augustā iesniedza Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG un Wasserverband “Region Gratkorn-Gratwein”

(Lieta C-629/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pamatlietas puses

Prasītājas: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband “Region Gratkorn-Gratwein”

Atbildētāja iestāde: Landeshauptmann von Steiermark

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98 (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu 1 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzēto atkāpi apvienojumā ar Padomes Direktīvu 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un/vai Notekūdeņu dūņu direktīvu, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1137/2008 (2008. gada 22. oktobris) 2 , notekūdeņu dūņas ir uzskatāmas par atkritumiem?

2)    Ja jau uz pirmo jautājumu netiek sniegta noliedzoša atbilde –

vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98 par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (2008. gada 19. novembris) 6. panta 1. punktā ir paredzēts, ka viela ir blakusprodukts Savienības tiesību jēdziena “atkritumi” izpratnē, ja šai vielai tehnoloģiskajā procesā nelielā daļā tiek piejauktas citas vielas, kas citādi būtu uzskatāmas par atkritumiem, ja tādējādi netiek ietekmēts kopējās vielas sastāvs un rodas būtisks ieguvums videi?

____________

1 OV 2008, L 312, 3. lpp.

2 OV 2008, L 311, 1. lpp.