Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 23 augustus 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG en Wasserverband “Region Gratkorn-Gratwein”

(Zaak C-629/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein”

Verwerende partij: Landeshauptmann von Steiermark

Prejudiciële vragen

Moet zuiveringsslib worden aangemerkt als een afvalstof in het licht van de uitzondering van artikel 2, lid 2, onder a), van richtlijn 2008/98 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen1 , gelezen in samenhang met richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater en/of de richtlijn betreffende zuiveringsslib, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1137/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 20082 ?

Indien de eerste vraag niet al ontkennend wordt beantwoord:

Kan een stof op grond van artikel 6, lid 1, van richtlijn 2008/98 worden gekwalificeerd als een bijproduct in de zin van het Unierechtelijke begrip „afvalstof”, wanneer deze stof om procestechnische redenen in geringe mate wordt vermengd met andere stoffen die in andere omstandigheden als afvalstof zouden zijn aan te merken, wanneer dit geen invloed heeft op de gehele samenstelling van de stof en een aanzienlijk milieuvoordeel oplevert?

____________

1 PB 2008, L 312, blz. 3.

2 PB 2008, L 311, blz. 1.