Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) w dniu 23 sierpnia 2019 r. – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG und Wasserverband “Region Gratkorn-Gratwein”

(Sprawa C-629/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband “Region Gratkorn-Gratwein”

Druga strona postępowania: Landeshauptmann von Steiermark

Pytania prejudycjalne

Czy w świetle odstępstwa przewidzianego w art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy1 w związku z dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych i/lub dyrektywą w sprawie osadów ściekowych, zmienioną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 20082 r., osad ściekowy należy uznać za odpad?

Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:

Czy art. 6 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy pozwala na zaklasyfikowanie substancji jako mającej status produktu ubocznego w rozumieniu funkcjonującego w prawie Unii pojęcia „odpady”, jeżeli do tej substancji dodawany jest ze względów technologicznych niewielki procent innych substancji, które w przeciwnym razie musiałyby zostać uznane za odpady, jeżeli nie ma to wpływu na skład substancji jako całości i przynosi znaczne korzyści dla środowiska naturalnego?

____________

1 Dz.U. 2008, L 312, s. 3.

2 Dz.U. 2008, L 311, s. 1.