Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 23. augusta 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG und Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

(vec C-629/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

Dotknutý orgán: Landeshauptmann von Steiermark

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa čistiarenský kal v kontexte výnimky podľa článku 2 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc1 v spojení so smernicou Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd a/alebo so smernicou o čistiarenskom kale v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 20082 považovať za odpad?

2.    V prípade, že odpoveď na prvú otázku bude kladná:

Umožňuje článok 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc kvalifikáciu určitej látky ako vedľajší produkt v zmysle pojmu odpad podľa práva Únie, ak sa k tejto látke z procesno-technických dôvodov v nepatrnej miere pridali iné látky, ktoré by sa inak považovali za odpad, pokiaľ to nemá žiadny vplyv na zloženie látky ako celku a znamená to značnú výhodu pre životné prostredie?

____________

1 Ú. v. EÚ L 312, 2008, s. 3.

2 Ú. v. EÚ L 311, 2008, s. 1.