Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 23. avgusta 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG in Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

(Zadeva C-629/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

Nasprotna stranka: Landeshauptmann von Steiermark

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba blato iz čistilnih naprav v luči izjeme v členu 2(2)(a) Direktive 2008/98 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv1 v povezavi z Direktivo Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode in/ali Direktivo o blatu iz čistilnih naprav v različici, kakor izhaja iz Uredbe (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 20082 , šteti za odpadek?

Če je odgovor na vprašanje 1 pritrdilen:

Ali člen 6(1) Direktive 2008/98 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv omogoča, da se snovi prizna status stranskega proizvoda v smislu pojma odpadka, kot ga pozna pravo Unije, če se tej snovi zaradi procesno-tehničnih razlogov v neznatnem odstotku dodajo druge snovi, ki bi se sicer štele za odpadek, če to ne vpliva na sestavo celotne snovi in pomembno koristi okolju?

____________

1 UL 2008, L 312, str. 3.

2 UL 2008, L 311, str. 1.