Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 23 augusti 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG och Wasserverband ”Region Gratkorn-Gratwein”

(Mål C-629/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parter i det nationella målet

Klagande: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband “Region Gratkorn-Gratwein”

Motpart: Landeshauptmann von Steiermark

Tolkningsfrågor

Ska avloppsslam, mot bakgrund av undantaget i artikel 2.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98 av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv1 jämförd med rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och/eller direktivet om avloppsslam, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008 av den 22 oktober 20082 , betraktas som avfall?

Om fråga 1 besvaras jakande:

Möjliggör artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98 av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv en kvalificering av ett ämne som en biprodukt i den mening som avses i begreppet avfall i unionsrätten, när en liten procentandel av andra ämnen, som annars skulle betraktas som avfall, av processtekniska skäl sammanblandas med detta ämne, om detta inte påverkar sammansättningen av ämnet i dess helhet och har en betydande fördel för miljön?

____________

1 EUT L 312, 2008, s.3.

2 EUT L 311, 2008, s.1.