Language of document :

Жалба, подадена на 30 април 2019 г. от Bruno Gollnisch срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 28 февруари 2019 г. по дело T-375/18, Gollnisch/Парламент

(Дело C-351/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bruno Gollnisch (представител: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Друга страна в производството: Европейски парламент

С определение от 3 октомври 2019 г. Съдът (осми състав) отхвърли жалбата.

____________