Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 30. aprīlī Bruno Gollnisch iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 28. februāra rīkojumu lietā T-375/18 Gollnisch/Parlaments

(Lieta C-351/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Bruno Gollnisch (pārstāvis: B. Bonnefoy-Claudet, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Parlaments

Ar 2019. gada 3. oktobra rīkojumu Tiesa (astotā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja.

____________