Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie T-375/18, Gollnisch / Parlament, wniesione w dniu 30 kwietnia 2019 r. przez Bruna Gollnischa

(Sprawa C-351/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Bruno Gollnisch (przedstawiciel: adwokat B. Bonnefoy-Claudet)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. Trybunał (ósma izba) oddalił odwołanie.

____________