Language of document :

Иск, предявен на 10 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-744/19)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: R. Tricot, G. Gattinara)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

Комисията моли Съда:

да установи, че

като не е приела законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом1 ,

и като не е съобщила на Комисията такива разпоредби,

Италианската република не е изпълнила задълженията си по член 106 от тази директива,

да осъди Италианска република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С единственото основание на иска Комисията изтъква, че като не е приела, нито съобщила на Комисията законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за пълно съобразяване с Директива 2013/59, Италианската република не е изпълнила задълженията си по член 106 от директивата.

____________

1     ОВ L 13, 2014 г., стр. 1.