Language of document :

Žaloba podaná dne 10. října 2019 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-744/19)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Tricot, G. Gattinara, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Italská republika

tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení plného souladu se směrnicí Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom1 ,

a tím, že neuvědomila Komisi o takových předpisech,

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 106 této směrnice.

uložil Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V rámci jediného žalobního důvodu Komise tvrdí, že Italská republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení plného souladu se směrnicí 2013/59, ani o nich Komisi neuvědomila, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 106 této směrnice.

____________

1     Úř. věst. 2014, L 13, s. 1.