Language of document :

Sag anlagt den 10. oktober 2019 – Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-744/19)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved R. Tricot og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik

Sagsøgerens påstande

1)    Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 106 i Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom 1 , idet den ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for fuldt ud at efterkomme dette direktiv, og idet den ikke har underrettet Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

2)    Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen gør med et enkelt anbringende gældende, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 106 i direktiv 2013/59, idet den ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for fuldt ud at efterkomme dette direktiv.

____________

1 EUT 2014, L 13, s. 1.