Language of document :

10. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-744/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Tricot, G. Gattinara)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

1)    tuvastada, et

kuna Itaalia Vabariik ei võtnud vastu nõukogu 5. detsembri 2013. aasta direktiivi 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom,1 täielikuks ülevõtmiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme,

ja ei teatanud sellistest sätetest komisjonile,

siis on Itaalia Vabariik rikkunud selle direktiivi artiklist 106 talle tulenevaid kohustusi;

2)    mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Ainsas hagi aluseks olevas väites leiab komisjon, et kuna Itaalia Vabariik ei võtnud vastu direktiivi 2013/59 täielikuks ülevõtmiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme ega teatanud neist komisjonile, on Itaalia Vabariik rikkunud selle direktiivi artiklist 106 talle tulenevaid kohustusi.

____________

1     ELT 2014, L 13, lk 1.