Language of document :

2019. október 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-744/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Tricot, G. Gattinara meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

1)    állapítsa meg, hogy

mivel nem fogadta el az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy teljes egészében megfeleljen az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelvnek,1

mivel nem közölt ilyen jellegű rendelkezéseket a Bizottsággal

az Olasz Köztársaság nem teljesítette az ezen irányelv 106. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)    az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Egyetlen jogalapjában a Bizottság azt állítja, hogy az Olasz Köztársaság, mivel nem fogadta el az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy teljes egészében megfeleljen a 2013/59 irányelvnek, nem teljesítette az ezen irányelv 106. cikkéből eredő kötelezettségeit.

____________

1 HL 2014. L 13., 1. o.