Language of document :

Beroep ingesteld op 10 oktober 2019 – Europese Commissie / Italiaanse Republiek

(Zaak C-744/19)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: R. Tricot, G. Gattinara, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek

Conclusies

De Commissie verzoekt het Hof:

vast te stellen dat:

door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen te hebben vastgesteld die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom1 ,

en door dergelijke bepalingen niet ter kennis van de Commissie te hebben gebracht,

de Italiaanse Republiek de krachtens artikel 106 van die richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Italiaanse Republiek te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Met haar enige middel voert de Commissie aan dat de Italiaanse Republiek, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen te hebben vastgesteld die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2013/59 en door dergelijke bepalingen niet ter kennis van de Commissie te hebben gebracht, de krachtens artikel 106 van die richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.

____________

1     PB 2014, L 13, blz. 1.