Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 października 2019 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska

(Sprawa C-744/19)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Tricot, G. Gattinara, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

Komisja wnosi do Trybunału o:

1)    stwierdzenie, że

nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do pełnego wykonania dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom1

oraz nie przekazując Komisji przepisów tego rodzaju,

Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom nałożonym na nią przez art. 106 tej dyrektywy;

2)    obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W jedynym zarzucie skargi Komisja podnosi, że ani nie przyjmując, ani nie przekazując Komisji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do pełnego wykonania dyrektywy 2013/59, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 106 tej dyrektywy.

____________

1     Dz.U. 2014, L 13, s. 1.