Language of document :

Žaloba podaná 10. októbra 2019 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-744/19)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: R. Tricot, G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

1.    určil, že

tým, že neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom1 ,

a neoznámila Komisii ustanovenia tohto druhu,

si Talianska republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 106 tejto smernice;

2.    uložil Talianskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Jediným žalobným dôvodom Komisia tvrdí, že Talianska republika tým, že neprijala alebo neoznámila Komisii zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na úplné dosiahnutie súladu so smernicou 2013/59, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 106 smernice.

____________

1 Ú. v. EÚ L 13, 2014, s. 1.