Language of document :

Talan väckt den 10 oktober 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-744/19)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Tricot, G. Gattinara)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 106 i rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom1 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder, och

förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Som enda grund gör kommissionen gällande att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 106 i direktiv 2013/59 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

____________

1 EUT L 13, 2014, s. 1