Language of document :

Жалба, подадена на 10 април 2019 г. от Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 12 февруари 2019 г. по дело T-231/18 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO - Lupu (Djili)

(Дело C-293/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (представител: C-R Romiţan, lawyer)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 2 октомври 2019 г. Съдът (осми състав) отхвърля жалбата като частично недопустима и частично неоснователна и осъжда Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam да понесе направените от него съдебни разноски.

____________