Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 12 lutego 2019 r. w sprawie T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam v EUIPO – Lupu (Djili), wniesione w dniu 10 kwietnia 2019 r. przez Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

(Sprawa C-293/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (przedstawiciel: adwokat C-R Romiţan,)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 2 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (ósma izba) orzekł, że odwołanie zostaje odrzucone jako częściowo oczywiście niedopuszczalne a częściowo oczywiście bezpodstawne i że Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam pokrywa własne koszty postępowania.

____________