Language of document :

Överklagande ingett den 10 april 2019 av Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 12 februari 2019 i mål T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam mot EUIPO - Lupu (Djili)

(Mål C-293/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (ombud: C-R Romiţan, lawyer)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Genom beslut av den 2 oktober 2019 avslog domstolen (åttonde avdelningen) överklagandet på grund av att det till viss del var uppenbart att det inte kunde tas upp till sakprövning och till viss del var uppenbart ogrundat samt beslutade att Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________