Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 25 септември 2019 г. — G.M.A./Белгийската държава

(Дело C-710/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: G.M.A.

Ответник: белгийската държава

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува и прилага в смисъл, че приемащата държава членка е длъжна, първо, да предостави разумен срок на търсещото работа лице, за да може то да се запознае с подходящите за него предложения за наемане на работа и да вземе необходимите мерки, за да бъде назначено, второ, да приеме, че срокът за търсене на работа не може в никакъв случай да бъде по-кратък от шест месеца, и трето, да разреши присъствието на своята територия на търсещото работа лице през целия този срок, без да изисква същото да представи доказателства, че има реален шанс да бъде наето на работа?

Трябва ли членове 15 и 31 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки1 и членове 41 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и общите принципи на предимство на правото на Европейския съюз и на полезно действие на директивите, да се тълкуват и прилагат в смисъл, че в рамките на производство по жалба за отмяна на решение, с което се отказва признаването на право на пребиваване за повече от три месеца на гражданин на Съюза, националните юрисдикции на приемащата държава членка са длъжни да вземат предвид нови обстоятелства, настъпили след постановяване на решението на националните органи, когато тези обстоятелства могат да доведат до промяна в положението на съответното лице, която вече не допуска ограничаване на правото на пребиваване на същото лице в приемащата държава членка?

____________

1     Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 2004 г., стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 5).