Language of document :

Жалба, подадена на 9 октомври 2019 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-743/19)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Европейски парламент (представители: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

–    Да се отмени Решение (EС) 2019/1199 от 13 юни 2019 г.1 ,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С първото основание Парламентът иска да посочи липсата на компетентност на автора на оспорваното решение, Съвета или всички държави членки, за определяне на местонахождението на седалището на Европейския орган по труда (наричан по-нататък „ЕОТ“). Парламентът всъщност е на мнение, че

член 341 ДФЕС не е подходящо правно основание за определянето на седалището на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, каквито са децентрализираните агенции. В настоящия случай Европейският орган по труда е създаден от законодателя на Съюза с Регламент (ЕС) 2019/11492 , приет на основание членове 46 и 48 ДФЕС по реда на обикновената законодателна процедура. Парламентът счита, че член 341 ДФЕС не може да отнеме от компетентността на законодателя на Съюза, който е създал ЕОТ, правомощието да вземе решение относно определянето на седалището му, като го предостави на държавите членки и поради това тази разпоредба не може валидно да послужи за правно основание на оспорваното решение.

С второто основание, повдигнато при условията на евентуалност, в случай че Съдът приеме, че член 341 ДФЕС представлява подходящо правно основание за оспорваното решение, Парламентът смята да се позове на пълната липса на мотиви на това решение. Парламентът счита, че като правен акт на Съюза оспорваното решение трябва задължително да бъде мотивирано, съгласно член 296, втора алинея ДФЕС, обаче това задължение изобщо не е спазено и по този начин остават напълно неизяснени причините, поради които градът Братислава е и избран да стане седалище на ЕОТ.

____________

1     Решение (ЕС) 2019/1199 взето с общото съгласие на представителите на правителствата на държавите членки от 13 юни 2019 година относно местонахождението на седалището на Европейския орган по труда (ОВ L 189, 2019 г., стр. 68).

2     Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344 (ОВ L 186, 2019 г., стр. 21).