Language of document :

Žaloba podaná dne 9. října 2019 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie

(Věc C-743/19)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský parlament (zástupci: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí (EU) 2019/1199 ze dne 13. června 20191 ;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V rámci prvního žalobního důvodu poukazuje Parlament na nedostatek pravomoci autora napadeného rozhodnutí, ať již jde o Radu či členské státy společně, k rozhodnutí o umístění sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Parlament je totiž toho názoru, že článek 341 SFEU nepředstavuje náležitý právní základ pro rozhodnutí o umístění sídla unijních orgánů, jako jsou decentralizované agentury. V daném případě byl Evropský orgán pro pracovní záležitosti zřízen unijním normotvůrcem prostřednictvím nařízení (EU) 2019/11492 , které bylo přijato na základě článků 46 a 48 SFEU řádným legislativním postupem. Parlament tvrdí, že článek 341 SFEU neopravňuje vyjmout z pravomocí unijního normotvůrce, který zřídil Evropský orgán pro pracovní záležitosti, pravomoc rozhodovat o umístění jeho sídla, a přiznat tuto pravomoc naopak členským státům, a že proto toto ustanovení nemůže právoplatně sloužit jako právní základ pro napadené rozhodnutí.

V rámci druhého žalobního důvodu, vzneseného podpůrně pro případ, že by Soudní dvůr rozhodl, že článek 341 SFEU představuje náležitý právní základ pro přijetí napadeného rozhodnutí, namítá Parlament absolutní nedostatek odůvodnění uvedeného rozhodnutí. Parlament tvrdí, že na napadené rozhodnutí se jako na unijní právní akt vztahuje povinnost uvést odůvodnění stanovená v čl. 296 druhém pododstavci SFEU, avšak tato povinnost nebyla sebemenším způsobem splněna, jelikož nebyly vůbec uvedeny důvody, proč bylo město Bratislava vybráno jako místo sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti.

____________

1     Rozhodnutí (EU) 2019/1199 přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne 13. června 2019 o umístění sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (Úř. věst. 2019 L 189, s. 68).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, mění nařízení (ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/344 (Úř. věst. 2019 L 186, s. 21).