Language of document :

Sag anlagt den 9. oktober 2019 – Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-743/19)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Parlamentet (ved L. Visaggio, I. Anagnostopoulou og C. Biz, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Afgørelse (EU) 2019/1199 af 13. juni 2019 1 annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Med det første anbringende gør Parlamentet gældende, at ophavsmanden til den anfægtede afgørelse – uanset om der er tale om Rådet eller samtlige medlemsstater – ikke har kompetence til at fastlægge placeringen af hjemstedet for Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (herefter »ELA«).

Artikel 341 TEUF udgør ikke et tilstrækkeligt retsgrundlag for fastlæggelsen af hjemstedet for EU-organer, såsom decentrale organer. I det foreliggende tilfælde blev ELA oprettet af EU-lovgiver ved forordning (EU) 2019/1149 2 , der er vedtaget på grundlag af artikel 46 TEUF og artikel 48 TEUF efter den almindelige lovgivningsprocedure. Parlamentet gør gældende, at artikel 341 TEUF ikke kan anvendes med henblik på at fratage EU-lovgiver – der har oprettet ELA – kompetencen til at fastlægge hjemstedet for ELA og i stedet tillægge medlemsstaterne denne kompetence, og at den pågældende bestemmelse derfor ikke udgør et gyldigt retsgrundlag for den anfægtede afgørelse.

Med det andet anbringende, der er fremsat subsidiært for så vidt som Domstolen måtte fastslå, at artikel 341 TEUF udgør et tilstrækkeligt retsgrundlag for den anfægtede afgørelse, gør Parlamentet gældende, at den anfægtede afgørelse er ubegrundet. Parlamentet gør gældende, at den anfægtede afgørelse, idet den er en EU-retsakt skal begrundes i henhold til artikel 296, stk. 2, TEUF, men at dette krav på ingen måde er opfyldt, idet grundene til at byen Bratislava er valgt som hjemsted for ELA, ikke er angivet.

____________

1     Afgørelse (EU) 2019/1199 vedtaget ved fælles overenskomst mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer af 13.6.2019 om fastlæggelse af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds hjemsted (EUT 2019, L 189, s. 68).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1149 af 20.6.2019 om oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589 og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/344 (EUT 2019, L 186, s. 21).