Language of document :

Kanne 9.10.2019 – Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

(asia C-743/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou ja C. Biz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

13.6.2019 annetun päätöksen (EU) 2019/11991 kumoaminen

vastaajan velvoittaminen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisellä kanneperusteella parlamentti vetoaa riidanalaisen päätöksen antajan – olipa tämä neuvosto tai kaikki jäsenvaltiot – toimivallan puuttumiseen, kun on kyse Euroopan työviranomaisen (ELA) toimipaikan sijainnin määrittämisestä. Parlamentti katsoo, että SEUT 341 artikla ei ole riittävä oikeusperusta erillisvirastojen kaltaisten unionin elinten toimipaikan määrittämiselle. Käsiteltävässä tapauksessa unionin lainsäätäjä perusti Euroopan työviranomaisen asetuksella (EU) 2019/1149,2 joka annettiin SEUT 46 ja SEUT 48 artiklan perusteella tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Parlamentti väittää, että SEUT 341 artiklaa ei voida käyttää ottamaan unionin lainsäätäjältä, joka on perustanut Euroopan työviranomaisen, toimivalta päättää viranomaisen toimipaikan sijainnista ja sen sijaan antaa kyseinen toimivalta jäsenvaltioille, eikä se näin ollen voi pätevästi toimia oikeusperustana kyseessä olevalle päätökselle.

Toisella kanneperusteella, joka esitetään toissijaisesti siinä tapauksessa, että tuomioistuin vastoin kantajan näkemystä katsoo, että SEUT 341 artikla on asianmukainen oikeusperusta kyseessä olevalle päätökselle, parlamentti väittää, että päätöksen perustelut puuttuvat. Parlamentti väittää, että kyseessä oleva päätös on unionin oikeuden säädöksenä perusteltava SEUT 296 artiklan toisen kohdan mukaisesti, mutta tätä velvollisuutta ei ole täytetty lainkaan, vaan syyt sille, miksi Bratislavan kaupunki on valittu Euroopan työviranomaisen toimipaikaksi, jätetään kokonaan esittämättä.

____________

1 Euroopan työviranomaisen toimipaikan sijainnista 13.6.2019 annettu jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteisellä sopimuksella hyväksymä päätös (EU) 2019/1199 (EUVL 2019, L 189, s. 68).

2 Euroopan työviranomaisen perustamisesta, asetusten (EY) N:o 883/2004, (EU) N:o 492/2011 ja (EU) 2016/589 muuttamisesta ja päätöksen (EU) 2016/344 kumoamisesta 20.6.2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1149 (EUVL 2019, L 186, s. 21).