Language of document :

2019. október 9-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-743/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz, meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Bíróság semmisítse meg a 2019. június 13-i (EU) 2019/1199 határozatot;1

a Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalapjával az Európai Parlament a vitatott határozat kibocsátója – akár a Tanács, akár a tagállamok összessége – arra vonatkozó hatáskörének hiányát rója fel, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság székhelyének (ELA) helyét meghatározza. A Parlament azon a véleményen vagy ugyanis, hogy:

az EUMSZ 341. cikk nem képez megfelelő jogalapot az olyan uniós szervezetek, mint a decentralizált ügynökségek, székhelyének meghatározására. A jelen ügyben az ELA-t az uniós jogalkotó az (EU) 2019/1149 rendelettel2 hozta létre, amelyet az EUMSZ 46. és 48. cikk alapján, rendes jogakotási eljárás útján fogadtak el. A Parlament úgy véli, hogy az EUMSZ 341. cikk nem vonja érvényesen az uniós jogalkotó hatáskörébe, amely az ELA-t létrehozta, az ELA székhelye helyének meghatározására vonatkozó jogkört, hanem azt a tagállamokra ruházza, ennélfogva e rendelkezés nem szolgálhat érvényesen a vitatott határozat jogalapjául.

Második, másodlagosan, arra a valószerűtlen esetre előterjesztett jogalapjával, ha a Bíróság azt állapítaná meg, hogy az EUMSZ 341. cikk a vitatott határozat megfelelő jogalapjául szolgál, a Parlament az említett határozat indokolása teljes hiányára kíván hivatkozni. A Parlament úgy véli, hogy a vitatott határozat mint uniós jogi aktus, az EUMSZ 296. cikk második bekezdésében kimondott indokolási kötelezettség hatálya alá tartozik, ám e kötelezettség a legkevésbé sem teljesült, mivel nem kerültek meghatározásra azok az okok, amelyek folytán Pozsonyt választották ki.

____________

1     Az Európai Munkaügyi Hatóság székhelyének helyéről a tagállamok kormányainak képviselői által közös megegyezéssel elfogadott, 2019. június 13-i (EU) 2019/1199 határozat (HL 2019. L 189, 68. o.).

2     Az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, a 883/2004/EK, a 492/2011/EU és az 2016/589 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/344 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 186, 2019.7.11., 21 o.).