Language of document :

2019 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Parlamentas / Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-743/19)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2019 m. birželio 13 d. Sprendimą (ES) 2019/11991 ;

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pateikdamas pirmąjį ieškinio pagrindą Parlamentas tvirtina, kad ginčijamo sprendimo autoriai, t. y. Taryba kartu su valstybėmis narėmis, neturėjo kompetencijos nustatyti Europos darbo institucijos būstinės vietos. Parlamentas mano, kad SESV 341 straipsnis nėra tinkamas teisinis pagrindas Sąjungos organų, kaip antai decentralizuotų agentūrų, būstinės vietai nustatyti. Nagrinėjamu atveju Europos darbo instituciją Sąjungos teisės aktų leidėjas įsteigė Reglamentu (ES) Nr. 2019/11492 , priimtu remiantis SESV 46 ir 48 straipsniais per įprastą teisėkūros procedūrą. Parlamentas tvirtina, kad negalima remiantis SESV 341 straipsniu iš Sąjungos teisės aktų leidėjo, kuris įsteigė Europos darbo instituciją, atimti teisę nuspręsti dėl tos institucijos būstinės vietos ir tokią teisę perduoti valstybėms narėms, todėl ta nuostata negali būti tinkamu ginčijamo sprendimo teisiniu pagrindu.

Pateikdamas antrąjį ieškinio pagrindą, kurį reikėtų nagrinėti, jei Teisingumo Teismas vis dėlto nuspręstų, kad SESV 341 straipsnis yra tinkamas ginčijamo sprendimo pagrindas, Parlamentas tvirtina, kad minėtas sprendimas visiškai nemotyvuotas. Parlamentas mano, kad ginčijamam sprendimui kaip Sąjungos teisės aktui taikoma SESV 296 straipsnio antroje dalyje nustatyta pareiga nurodyti motyvus, bet ši pareiga neįvykdyta, nes visiškai neapibrėžta, dėl kokių priežasčių pasirinkta Europos darbo institucijos būstinės vietą nustatyti Bratislavos mieste.

____________

1     2019 m. birželio 13 d. Bendru valstybių narių vyriausybių atstovų sutarimu priimtas sprendimas (ES) 2019/1199 dėl Europos darbo institucijos būstinės vietos (OL L 189, 2019, p. 68).

2     2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1149, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 883/2004, (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) 2016/589 ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2016/344 (OL L 186, 2019, p. 21).